Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej "VOP") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpno-predajnej zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Predmetom zmluvy je predaj internetových a elektronických produktov a služieb fyzickým osobám prostredníctvom internetovej stránky lanmou.sk, prípadne internetovom obchode spoločnosti LanMou, príp. dodaných kupujúcemu priamo v elektronickej podobe buď e-mailom alebo na nosiči.

Predávajúci:
LanMou, s.r.o.
Fatranská 3
94901 Nitra
Email: lanmou@lanmou.sk
Telefón: +421 903 491 185

IČO: 46310908
DIČ: 2023324402
firma nie je platcom DPH

Bankové spojenie:
Československá Obchodná Banka
číslo účtu: 4014789549/7500
IBAN: SK35 7500 0000 0040 1478 9549
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
 

Predávajúci je zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu Nitra, oddiel sro, vložka č. 30916/N

Kupujúci je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpno-predajnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojho podnikania alebo zamestnania.

Produkty sú internetové kurzy, video návody, e-booky a iné informačné materiály v elektronickej podobe alebo internetové služby v rámci poradenstva online marketingu a podpory predaja na internete.

2. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNO-PREDAJNEJ ZMLUVY

Objednávka je návrhom kúpno-predajnej zmluvy. Kupujúci navrhuje uzavretie zmluvy s predávajúcim v momente odoslania objednávky cez objednávací formulár na webových stránkach lanmou.sk, prípadne internetovom obchode spoločnosti LanMou.

Predávajúci považuje vyplnenie objednávkového formulára za čestné vyhlásenie Kupujúceho o tom, že dosiahol v čase uskutočnenia objednávky 18 rokov veku. Pokiaľ dostane predávajúci od 3. strany potvrdenú informáciu o tom, že údaje o veku spotrebiteľa nie sú pravdivé, predávajúci v prípade maloletej osoby neodkladne zablokuje prístup k poskytovaným produktom.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je okrem veku 18 rokov aj vyplnenie všetkých povinných údajov.

K uzatvoreniu kúpno-predajnej zmluvy dochádza v momente, keď Predávajúci potvrdí návrh na uzavretie kúpno-predajnej zmluvy, pričom nemusí objednávku formálne potvrdiť, ale učiní tak faktickým úkonom, teda priamo dodaním Produktu / služby na zadanú e-mailovú adresu Kupujúceho.

Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP. Vzťahy Kupujúceho a Predávajúceho sa riadia týmito VOP, ktoré sú pre obe strany záväzné, Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb. v platnom a účinnom znení) a právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

3. PRODUKTY

Predávané produkty a služby zodpovedajú aktuálnej ponuke s podrobnejšími informáciami uvedenými na webových stránkach a internetovom obchode Predávajúceho, ktorý si zároveň vyhradzuje právo zmeniť rozsah poskytovaných produktov a služieb.

4. CENA PRODUKTOV

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za nadobudnutý Produkt, ktorá je uvedená v internetovom obchode Predávajúceho pri objednávanom Produkte a je platná v čase odoslania objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až v momente, keď je celá kúpna cena za objednané produkty pripísaná na bankový účet Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Faktúra vystavená na základe kúpno-predajnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná Kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie zo strany Kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou.

Prevzatie produktu Kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pod prevzatím produktu sa rozumie prevzatie prístupových údajov k elektronickým produktom prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

5. AUTORSKÉ PRÁVA A ZMLUVNÁ POKUTA

Produkty, ktoré sú predmetom predaja na web stránkach lanmou.sk, prípadne v internetovom obchode Predávajúceho, sú výhradným duševným vlastníctvom konkrétnych autorov zo spoločnosti LanMou v zmysle Autorského zákona, zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom a účinnom znení a jedine autori majú k týmto dielam výhradné osobnostné a majetkové práva v zmysle ust. §§ 19  a 20 citovaného zákona.

Predávajúci ako nadobúdateľ licencie od autorov predáva diela autorov s ich súhlasom výhradne na osobné účely – štúdium a osobný rozvoj – Kupujúcich. Kupujúci je oprávnený používať poskytnuté Produkty výhradne na osobné účely, čo značí účely, ktoré nie sú priamo alebo nepriamo obchodné. Kupujúci nesmie nadobudnuté Produkty nijakým spôsobom šíriť a sprostredkúvať tretím osobám, nie je oprávnený produkty spracúvať, meniť, rozmnožovať a verejne rozširovať bez výslovného a písomného súhlasu autorov.

V prípade akéhokoľvek porušenia autorských práv autorov, majú Predávajúci a samotní autori právo požadovať od Kupujúceho uhradenie zmluvnej pokuty, ktorá bude vypočítaná ako súčin ceny predmetných produktov v čase uzavretia kúpno-predajnej zmluvy a počtu osôb, ktorým boli produkty Predávajúceho sprístupnené prostredníctvom neoprávnenej činnosti Kupujúceho.

6. PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

Kupujúci uhradí kúpnu cenu za poskytnuté internetové produkty a služby spôsobom určeným na internetových stránkach Predávajúceho.

Dodacia lehota pri internetových produktoch je zvyčajne 24 hodín od prijatia platby na účet Predávajúceho, pokiaľ nie je uvedené inak – napríklad, ak je potrebné na základe zadania Kupujúceho vypracovať analýzu alebo inak personalizovať Produkty, čo však bude vždy výslovne uvedené pri danom Produkte.

Po prijatí platby na účet Predávajúceho dostane Kupujúci najneskôr do 24 hodín na e-mail zadaný pri objednávke prístupové údaje k zakúpenému Produktu. Pokiaľ sa Produkt, ako napríklad internetový kurz, skladá z viacerých častí (modulov), môžu byť tieto uvoľňované postupne, v časovom slede, ktorý je uvedený v popise produktu. Dôvodom je lepšia efektívnosť daného produktu pre Kupujúceho ako aj vytvorenie dostatočného času na poskytnutie prípadnej podpory zo strany Predávajúceho.

Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak nie je oneskorenie spôsobené Predávajúcim, ale nepredvídanými okolnosťami. V prípade predĺženia dodacej lehoty oznámi Predávajúci Kupujúcemu predpokladaný termín dodania objednaných Produktov a zároveň si vyžiada od neho súhlas so zmenou. Obe strany sa v takomto prípade môžu dohodnúť na odstúpení od kúpno-predajnej zmluvy alebo na jej pokračovaní.

7. POŠKODENIE PRODUKTOV A ZÁRUKA

V prípade výskytu nejakej poruchy / poškodenia elektronických produktov Predávajúceho platí nasledujúce:

1/ Ak ide o poškodenie, ktoré možno v závislosti od povahy poskytnutého plnenia odstrániť, má Kupujúci právo na to, aby bolo poškodenie bezplatne a neodkladne napravené (napr. dodanie nefunkčných prístupových údajov).

Predávajúci môže vymeniť chybový produkt za nový, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (napr. poškodený nosič).

2/ Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Produkt mohol riadne užívať, má Kupujúci právo od kúpno-predajnej zmluvy odstúpiť, v tomto prípade mu bude vrátená kúpna cena Produktu. V prípade odstúpenia od zmluvy po čiastočnom bezchybovom použití internetových produktov, bude Kupujúcemu vrátená alikvótna časť kúpnej ceny.

Ak ide o iné neodstrániteľné poškodenie, má Kupujúci nárok na primeranú zľavu z ceny produktu resp. služby.

Na internetové produkty zakúpené prostredníctvom internetových stránok lanmou.sk prípadne internetového obchodu LanMou platí zákonná záručná lehota 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia Produktu Kupujúcim. Za prevzatie sa považuje poskytnutie prihlasovacích údajov pre Kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny.

Kupujúci môže podať reklamáciu alebo podnet e-mailom na adrese lanmou@lanmou.sk.

8. ODSTÚPENIE OD KÚPNO-PREDAJNEJ ZMLUVY

Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny za elektronický obsah, zakúpený prostredníctvom internetových stránok lanmou.sk prípadne internetového obchodu LanMou alebo iných stránok, ktoré Predávajúci na účely predaja elektronického obsahu využíva,  nie je možné, pokiaľ tieto VOP neustanovujú inak (napr. v prípade Záruky vrátenia peňazí a pod.).

V zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. l) Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (t.j. cez internet), nemôže Kupujúci odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho (odoslanie objednávky zo strany Kupujúceho) a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Rovnako nie je možné žiadať o vrátenie kúpnej ceny elektronického obsahu v prípade, že Kupujúci zakúpený elektronický obsah z vlastného rozhodnutia nevyužil.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

LanMou spracúva vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu s cieľom čo najlepšie naplniť podmienky kúpno-predajnej zmluvy medzi Predajcom a Kupujúcim. Tieto údaje považuje LanMou za dôverné a zaväzuje sa ich primeraným spôsobom chrániť, nezverejňovať a neposkytovať tretím stranám, pokiaľ to nesúvisí priamo s naplnením zmluvy a dodaním objednaného Produktu alebo platobným stykom, potrebným na úhradu kúpnej ceny Produktu. Podrobnejšie: Informácia o spracúvaní a ochrane osobných údajov na www.lanmou.sk.

10. ROZHODNÉ PRÁVO

Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa budú riešiť pred súdmi Slovenskej republiky a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP platia v uvedenom znení na internetových stránkach Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nevznikla medzi účastníkmi iná písomná dohoda.

Všeobecné obchodné podmienky LanMou s.r.o. platné od 1.11.2019.